Getting ready to go to India

leaving to go to India on Saturday April 30, 2005. Atlanta-Frankfurt-Mumbai on Lufthansa...